April 2, 2020

Cov kab mob COVID-19 yog ib qhov kab mob ua raug txhua leej txhua tus, peb yeej pom haiv tias lub sjihawm no muaj coob leej tau sawm los uake sib pab thiab sib hlub, tiam sis, muaj coob leej nyob hauv peb lus zej zog, xwb li cov neeg Esxias tau raug kev li hiam thiab kev tsim txom los ntawm lwm haiv neeg vim qhov kabmob COVID-19. Kuv yuav tsis hais txog qee qhov ua tau raug cov neeg Esxias nyob hauv peb lub zej zog rau qhov kuv tsis xav kom peb nyuaj siab txog cov kev ntxub no, tiam sis kuv xav kom sawv daws to taub hais tias txoj kev uas ntxub ntxaug thiab kev tsim txom lwm tus hauv peb lub zej zog thaum peb sawv daws tau raug tej yam txawv txawv thiab kub ntxhov tsis yog ib txoj kev zoo thiab yuav tsis pab peb khiav dim tus kab mob los sis lwm yam kev kub ntxhov hauv peb lub zos. Kuv xav kom peb xav txog qhov tseeb tias cov kab mob COVID-19 tsis xaiv ntseej xaiv muag, txhua tus, txawm yog tawm dawb los tawm dub, peb txhua tus yeej raug cov teeb meem thiab kev nyuaj siab tib yam nkaub. Li ntawm peb thiaj yuavtsum los sib saum uake sib pab thiab sib hlub thiaj li yog qhov ua yog thiab zoo rau peb lub zej zog.

Lub sijhawm zoo li no, peb yuav tsum nco qab hais tias peb yog ib haiv neeg xwb, li ntawm peb yuav tsum los sib pab thiab sib txhawb. Qhov uas sawv daws los sib pab thiaj li yuav ua rau peb dim txoj kev kub ntxhov no - peb yuav tsum tsis txob txhawb txoj kev uas sib cais los sis ntxub ib haiv neeg. Qhov uas peb yuav sib pab thiab saib xyuas txhua leej txhua tus thaum lub sijhawm zoo li no yog peb yuavtsum xyaum caiv es nyob hauv tsev txhua lub sijhawm, thiab tsis txhob mus cuav zos thiab ncig tab laj yog peb tsis thas mus. Yog peb ncov ib leeg twg, peb yuav tsum hu xov tooj nrog lawv tham xwb, peb thiaj li yuav kom yeej tau cov kab mob COVID-19.

Kuv pom zoo li cov lus uas tus thawj tswj hu ua Rebecca Blank hauv lub tsev kawm ntawv qib siab University of Wisconsin-Madison nyuam qhuav hais:

“Tus kab mob COVID-19 raug peb txhua leej txhua tus, nws los cuam tsuam rau kev kawm/qhia ntawv thiab ua haujlwm, nrog rau yus tus kheej: lub cev, kev xav, thiab txoj kev uas yus yuav mus sib fim nrog luag. Txuas ntxiv mus, tshwj xeeb tshaj mas peb yuav tsum nco ntsoov tias:  Tsis yog ib tug neeg, lossis lub teb chaws, lossis ib haiv neeg twg tsim tus kab mob no—kab mob tsis xaiv leej twg.”

Hauv lub zos Madison, peb suav qhov muaj nqis tshab plaw mas yog qhov kev sib luag thiab kev vam los ntawm ntau haiv neeg txoj kev coj noj coj ua. Peb muaj kev zoo siab los ntawm qhov uas muaj ntau ntau haiv neeg tseem khaws thiab ua lawv tej kab lig kev cai. Tsis tas li ntawv, peb fwm qhov uas nyias muaj nyias txuj ci thiab nyias muaj nyias txoj kev xav. Peb zoo siab heev haiv tias peb txhua leej txhua tub txawv thiab muaj coob leej ntau haiv neeg ua txawv nyob hauv peb lub zos. Peb paub tias yog peb txhua tus sib hlub, sib pab, thiab siv hwm cov neeg nyob ze peb, peb lub zej zog thiaj yuav vam meej thiab loj thiab nthuav dab mus rau yam tom ntej. Peb paub tias txoj kev ua zoo rau lwm tus thiab kev sib fwm cov neeg pej xeem yog ib qho tshwj xeeb tshaj ntawm peb thiab yuav ua rau peb lub zos vam meej.

Txawm hais tias lub sijhawm no peb sib sau tsis tau uake vim tus kabmob kis hnyav, kuv xav kom peb txhua tus los sib koom uake thiaj li ncav tau txhua tus hauv peb lub zej zog. Vim tias tus kab mob COVID-19 yog ib qhov kab mob ua kis yooj yim thiab thaum kis tau, kis hnyav heev rau peb lub nruab ces thiab los cuam tshuam rau peb txoj kev xav. Tsis tas li ntawv xwb, yav tom ntej no tus kab mob no los cuam tshuam rau peb txoj hauj lwm, kev sib raug zoo nrog phooj ywg, tsev neeg, cov neeg nyob ib puag ncig ntawm peb thiab neeg pej xeem huv si. Txawm li cas los xij, nws yog nyob ntawm peb txhua tus kom peb ua qhov zoo tshaj plaws los txhawb nqa ib leeg thiab coj peb tus kheej zoo tshaj plaws nyob rau lub sijhawm nyuaj siab no, kom peb dim plaws txoj kev nyauj siab no huv si. Peb yeej kov yeej thiab yuav hlav dhau tus kab mob no yog peb sawv daws sib koom tes uake, peb thiaj li yuav kov yeej.

This content is free for use with credit to the City of Madison - Mayor's Office and a link back to the original post.