Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Lub Nroog Madison txhawb nqa ib qho kev tshwm sim tshiab, Walk-tober, pab txhawb rau kom neeg tawm taug kev sab nraud thaum mus tim khw lossis lwm qhov chaw thiab pab txhawb rau kev noj qab haus huv thaum lub Kaum Hli Ntuj. Taug kev yog ib txoj kev zoo los txhawb lub cev thiab lub hlwb kom zoo thiab pab rau lub ntiaj teb kom nyab xeeb.

Lub Kaum Hli Ntuj yog lub hli zoo rau kev taug kev! Thaum lub kaum hlis ntuj, cov huab cua zoo thiab nraum zoov txias dua thiab lub caij nplooj zeeg xim hloov uas rau sab nraud zoo nkauj heev thaum lub kaum hli ntuj. Zoo rau neeg taug kev mus ua haujlwm, taug kev mus tom khw, taug kev ua ntej kawm ntawv lossis taug kev ua kom lom zem.

“Walk-tober yog ib qhov kev lom zem pab txhawb kom tibneeg taug kev thiab txhawb kom neeg tawm sab nraud,” hais Renee Callaway tus uas saib xyuas Chaw Haujlwm Uas Saib Xyuas Neeg Taug Kev thiab Tsheb Kauj Vab. "Qhov kev xwm txheej no pab txhawb kom muaj kev paub txog txiaj ntsig ntawm kev taug kev rau peb cov neeg nyob hauv nroog, cov neeg tuaj ncig xyuas, cov neeg nyob ib puag ncig thiab hauv nroog kom lawv paub tias kev taug kev zoo rau thauj mus los thiab kev lom zem."

Qhov kev tshwm sim tshiab no, Walk-tober, muaj ob peb yam kev uasi uas yuavtsum tau npaj ua ntej thiab ob peb yam kev uasi ntawm yus tus kheej:

  • cov kev taug kev tshiab tswv yim muaj rau txhua lub lim tiam
  • taug kev sib tw
  • daim ntawv nyeem
  • tsev kawm ntawv sib tw
  • cov kev ua si ua tau ntawm koj tus kheej lossis nrog koj tsev neeg.

Xav txhawb kom txhua tus uas koom nrog peb qhov kev uasi no xyaum kev xav zoo thiab kev nyab xeeb pub rau txhua tus. Cov lej sojntsuam qhia peb hais tias lub sibhawj no cov neeg uas nyob hauv Nroog Madison thiab Cheeb Tsam Dane tab tom tau tus kabmob coronavirus coob heev. Nco ntsoov nyob hauv tsev yog koj muaj mob, tsis txhob sib sau koom uake nrog lwm tus uas tsis nyob hauv yus ib tsev uasi taug Walk-tober, nyob nrug deb lwm tus thaum taug kev thiab hnav daim ntaub npog ntsej muag thaum nyob ze lwm tus. Chaw Haujlwm Pejxeem Kev Noj Qab Haus Huv hauv Nroog Madison thiab Cheeb Tsam Dane muaj xov xwm qhia ntxiv txog kev nyab xeeb.

Walk-tober yog coj los ntawm Chaw Haujlwm Saib Xyuas Cov Kev Khiav (Traffic Engineering) thiab koom tes nrog Madison Cov Chaw Uasi, Madison Cov Chaw Nyeem Ntawv, Koom Haum Madison MPO, Chaw Kev Pabcuam Kom Menyuam Noj Qab Haus Huv hauv Cheeb Tsam Dane, Hauv Nroog Madison Inc, Madison Qhov Chaw Txhawb Kev Lag Luam Hauv Nroog thiab Dairyland Walkers. Nrhiav tau ntaub ntawv hais txog Walk-tober online ntawm https://www.cityofmadison.com/trafficEngineering/pedestrian.cfm

Nov yog lub sijhawm zoo rau koj tawm sab nraud mus ncig uasi saib Nroog Madison los ntawm kev taug kev nraum zoov lossis caij log luv kom paub txog koj lub zej zog thiab nroog dua qhov qub!

Kev Tiv Tauj

Yam Xav Paub: 
Central, East, North, South, West